Polityka prywatności i polityka plików cookies

1. Postanowienia ogólne
Podmiotem zarządzającym serwisem www.skarbiecbachusa.pl (dalej zwanym Serwisem) jest Spółka Skarbiec Bachusa Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326069, NIP: 895-194-47-56, REGON: 020938015, która przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Skarbiec Bachusa sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników.

Podczas korzystania z witryny internetowej www.skarbiecbachusa.pl, której administratorem jest Skarbiec Bachusa Sp. z o.o. nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Ponadto treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny.

2. Dane osobowe – ochrona i przetwarzanie
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dokonania rezerwacji Towaru, wykonania ewentualnej umowy sprzedaży Towaru oraz w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Ponadto dane osobowe wykorzystywane są w przypadku wypełnienia Formularza pn. Podsumowanie rezerwacji oraz w zakładce Moje konto gdzie istnieje możliwość dokonania Rejestracji lub Zalogowania się. Administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów, o których mowa wyżej, tj. dokonania rezerwacji lub zarejestrowania się / zalogowania do konta użytkownika jest Skarbiec Bachusa Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów. Przesłane w ten sposób dane osobowe obejmują swoim zakresem: imię, nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania, opcjonalnie lokalu), kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail lub login. Każda z osób której dane są przetwarzane ma prawo wyglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez podania powyższych danych nie możliwe jest dokonanie rezerwacji, a następnie realizacja wysyłki zarezerwowanego towaru.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w Formularzach pn. Podsumowanie rezerwacji oraz Rejestracja lub Zaloguj się przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) i rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

3. Udostępnianie danych
Przesłane Skarbcowi Bachusa Sp. z o.o. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku realizacji celu jakim jest wysyłka zarezerwowanego towaru. W takim przypadku dane udostępniane są firmom kurierskich, tj. Poczta Polska S.A., Erontrans Sp. z o.o., a ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Materiały reklamowo–promocyjne wysyłane są Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

4. Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP
Strona internetowa www.skarbiecbachusa.pl wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym Użytkownika. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”.

Serwis www.skarbiecbachusa.pl nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich Użytkownikach.

5. Prawa autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Skarbiec Bachusa Sp. z o.o. – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie www.skarbiecbachusa.pl w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

6. Postanowienia końcowe
Dla korespondencji użytkownika z Administratorem przeznaczony jest odrębny adres e-mail: wino@skarbiecbachusa.pl, na który można przesyłać wszelkie informacje, uwagi czy też zastrzeżenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Serwis nie odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych samodzielnie udostępnianych przez Użytkowników i dane te nie są objęte Polityką Prywatności.