Regulamin „Skarbca Bachusa”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.skarbiecbachusa.pl, która pełni funkcję kontaktową i informacyjną oraz, za pośrednictwem której możliwa jest rezerwacja towaru znajdującego się ofercie handlowej w celu jego nabycia, zwanego w dalszej części Regulaminu Towarem. Dodatkowe dane kontaktowe znajdują się w dziale „KONTAKT”.

Spółka Skarbiec Bachusa Sp. z o.o. z siedzibą we Kiełczowie, ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326069, NIP: 895-194-47-56, REGON: 020938015, jest właścicielem strony internetowej www.skarbiecbachusa.pl oraz prowadzi sklep z winami i napojami alkoholowymi pod adresem: ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów, kapitał zakładowy wynosi: 50.000,00 zł, numer zezwolenia na sprzedaż alkoholu: WSO.7340.3.7.2015.EŻ (decyzja nr 22/2015).

Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.skarbiecbachusa.pl są skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich posiadających pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz do osób prawnych. Dokonanie rezerwacji Towaru za pośrednictwem strony internetowej www.skarbiecbachusa.pl jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że nie jest osobą, której zgodnie z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest i nie będzie nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili odbioru Towaru. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do pełnoletności, na okazanie osobie upoważnionej przez Skarbiec Bachusa dowodu tożsamości lub innego dokumentu umożliwiającego weryfikację wieku Klienta. W razie uzasadnionych wątpliwości co do trzeźwości Klienta, Skarbiec Bachusa może odmówić wydania Towaru.


Oferta „Skarbca Bachusa”

1. Zawartość strony internetowej www.skarbiecbachusa.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, pełni jedynie rolę informacji handlowej, a zatem dokonanie rezerwacji Towaru za pośrednictwem strony internetowej przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient i Skarbiec Bachusa ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest wyłącznie punkt sprzedaży detalicznej prowadzony przez Skarbiec Bachusa.

2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.skarbiecbachusa.pl mają na celu wyłącznie prezentację Towaru znajdującego się w ofercie handlowej Skarbca Bachusa i umożliwienie zapoznania się Klientom z właściwościami i cechami Towarów.

3. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej www.skarbiecbachusa.pl są cenami w polskich złotych:

 • dla klienta indywidualnego – zawierają podatek VAT,
 • dla restauratorów – nie zawierają podatku VAT.

Skarbiec Bachusa zastrzega możliwość indywidualnej negocjacji cen.

Klient przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie internetowej www.skarbiecbachusa.pl mogą mieć charakter poglądowy, a roczniki win i szczepy zamieszczone na etykietach mogą być inne niż w rzeczywistości.


Informacja o możliwości nabycia Towarów znajdujących się w ofercie handlowej Skarbca Bachusa:

1. Za pośrednictwem strony internetowej możliwe jest wyłącznie dokonanie rezerwacji Towaru.

2. Rezerwacja Towaru nie jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia. Rezerwacja Towaru jest możliwa poprzez:

 • przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej,
 • pocztę elektroniczną,
 • telefonicznie pod numerem w dziale „KONTAKT” w godzinach od 09.00 – 17.00.

Każda rezerwacja dokonana w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będzie od godziny 10.00 następnego dnia pracy.

Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru może dojść wówczas gdy możliwość zawarcia umowy sprzedaży zostanie potwierdzona przez Skarbiec Bachusa (np. poprzez mail, fax, telefon, itp). Brak takiego potwierdzenia w terminie 7 od dnia dokonania rezerwacji oznacza, że rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. O fakcie anulowania rezerwacji Skarbiec Bachusa poinformuje Klienta telefonicznie lub mailem.

Przy dokonywaniu rezerwacji Klient każdorazowo określa:

 • rezerwowany Towar oraz jego ilość,
 • imię, nazwisko lub nazwę firmy,
 • adres,
 • gdy Klient jest podmiotem gospodarczym, osobą prawną lub instytucją wymagany jest numer NIP,
 • formę płatności,
 • numer telefonu do kontaktu lub adres mailowy.

W przypadku gdy Klient jest restauratorem, Skarbiec Bachusa może żądać przesłania faksem lub mailem kopii NIP i KRS (lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

3. Dokonując rezerwacji Towaru za pomocą strony internetowej www.skarbiecbachusa.pl Klient deklaruje, że jest osobą pełnoletnią, akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.


Dane osobowe

1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dokonania rezerwacji Towaru, wykonania ewentualnej umowy sprzedaży Towaru oraz w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Ponadto dane osobowe wykorzystywane są w przypadku wypełnienia Formularza pn. Podsumowanie rezerwacji oraz w zakładce Moje konto gdzie istnieje możliwość dokonania Rejestracji lub Zalogowania się.

2. Administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów, o których mowa wyżej jest Skarbiec Bachusa Sp. z o.o. z siedzibą we Kiełczowie, ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów.

3. Przesłane Skarbcowi Bachusa Sp. z o.o. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku realizacji celu jakim jest wysyłka zarezerwowanego towaru. W takim przypadku dane udostępniane są firmom kurierskich, tj. Polska S.A., Erontrans Sp. z o.o., a ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Materiały reklamowo-promocyjne wysyłane są Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółka Skarbiec Bachusa Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów, w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Skarbiec Bachusa Sp. z o.o.

6. Każda z osób której dane są przetwarzane ma prawo wyglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez podania powyższych danych nie możliwe jest dokonanie rezerwacji, a następnie realizacja wysyłki zarezerwowanego towaru.


Formy płatności

1. przedpłata – przelew: na konto firmy „Skarbiec Bachusa” Sp. z o. o.:
konto: Bank Zachodni WBK 21 1090 2590 0000 0001 2397 3670

Wydanie Towaru może nastąpić po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.

2. gotówka

Skarbiec Bachusa zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.


Odbiór Towaru

1. Towar może zostać odebrany w siedzibie Skarbca Bachusa lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony na podstawie odrębnych ustaleń.

2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności za Towar (uznania na rachunku bankowym). Wydanie Towaru będzie możliwe w terminie od 48 do 72 godzin od dnia otrzymania płatności przez Skarbiec Bachusa, w tym zastrzeżeniem, że termin odbioru Towaru w każdym przypadku jest uzgadniany indywidualnie po przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. Skarbiec Bachusa zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Skarbca Bachusa.

4. Umowę uważa się za niezawartą w przypadku braku możliwości wydania Towaru osobie spełniającej wymagania przewidziane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w uzgodnionym miejscu i czasie.

5. Klient ma obowiązek sprawdzenia Towaru przy odbiorze pod względem ilości i odpowiednich zabezpieczeń. Reklamacje w tym zakresie muszą być zgłoszone niezwłocznie przy odbiorze Towaru.

6. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytułu wad Towaru, innych niż wskazane w pkt 10 należy niezwłocznie po stwierdzeniu wad skontaktować się ze Skarbcem Bachusa. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej wszelkie koszty ponosi Kupujący.

7. W razie stwierdzenia wady jakościowej, tj. „smak korka” Skarbiec Bachusa dokona wymiany Towaru na wolny od wad po rozpatrzeniu reklamacji. W tym przypadku wino wadliwe powinno zostać zwrócone przez Klienta w oryginalnej butelce, szczelnie zakorkowane w celu umożliwienia stwierdzenia wady. Po rozpatrzeniu oraz uznaniu reklamacji koszty nabycia wadliwego Towaru i ewentualnej przesyłki zostaną zwrócone przez Skarbiec Bachusa.

Wadą Towaru nie jest naturalna zawartość kamienia winnego oraz lekkie osady na dnie butelki.


Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.skarbiecbachusa.pl.

2. Każdy korzystający ze strony internetowej www.skarbiecbachusa.pl jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a dokonanie rezerwacji Towaru jest możliwe po akceptacji niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.